Daten mein Tagebuch
Impressum deutsch
Rudis Vorstellung deutsch
Rudi in Rackel
Rudis Gästebuch
Rudis Forum
Rudis Kontakt
Rudis Link zum Chat
Rudis Topliste
Rudis Links
Tagebuch 01;1982-1986 deutsch
Tagebuch 02;1987-1990 deutsch
Tagebuch 03;1992 deutsch
Tagebuch 04;1992 deutsch
Tagebuch 05;1992 deutsch
Tagebuch 06;1992 deutsch
Tagebuch 07;1992 deutsch
Tagebuch 08;1992 deutsch
Tagebuch 09;1992 deutsch
Tagebuch 10;1992 deutsch
Tagebuch 11;1993 deutsch
Tagebuch 12;1993 deutsch
Tagebuch 13;1993 deutsch
Tagebuch 14;1995 deutsch
Tagebuch 15;1996 deutsch
Tagebuch 16;1996 deutsch
Tagebuch 17;1996 deutsch
Tagebuch 18;1996-1997 deutsch
Tagebuch 19;1998 deutsch
Tagebuch 20;1999 deutsch
Tagebuch 21;2000 deutsch
Tagebuch 22;2000-2002 deutsch
Tagebuch 23;2006 deutsch
Tagebuch 24;2007 deutsch
Tagebuch 25;2008 deutsch
Tagebuch 26;2008 deutsch
Tagebuch 27;2008 deutsch
Tagebuch 28;2008 deutsch
Tagebuch 29;2008 deutsch
Tagebuch 30;2008 deutsch
Tagebuch 31;2008 deutsch
Tagebuch 32;2008 deutsch
Tagebuch 33;2009 deutsch
Tagebuch 34;2009 deutsch
Tagebuch 35;2009 deutsch
Tagebuch 36;2009 deutsch
Tagebuch 37;2009 deutsch
Tagebuch 38;2009 deutsch
Tagebuch 39;2009 deutsch
Tagebuch 40;2009 deutsch
Tagebuch 41;2011 deutsch
Tagebuch 42;2011 deutsch
Tagebuch 43;2011 deutsch
Tagebuch 44;2011 deutsch
Tagebuch 45; 2011 deutsch
Tagebuch 46; 2011 deutsch
Tagebuch 47; 2011 deutsch
Tagebuch 48; 2011 deutsch
Tagebuch 49; 2011 deutsch
Tagebuch 50:2011 deutsch
Tagebuch 51;2011 deutsch
Tagebuch 52;2011 deutsch
Tagebuch 53;2011 deutsch
Tagebuch 54;2011 deutsch
Tagebuch 55;2011 deutsch
Tagebuch 56; 2011 deutsch
Tagebuch 57;2011 deutsch
Tagebuch 58;2011 deutsch
Tagebuch 59;2012 deutsch
Tagebuch 60;2012 deutsch
Tagebuch 61;2012 deutsch
Tagebuch 62;2012 deutsch
Tagebuch 63;2012 deutsch
Tagebuch 64;2012 deutsch
Tagebuch 65;2012 deutsch
Tagebuch 65b;2012 deutsch
Tagebuch 66;2012 deutsch
Tagebuch 67;2012 deutsch
Tagebuch 68;2012 deutsch
=> Tagebuch 68;2012 englisch
=> Tagebuch 68;2012 tschechisch
=> Tagebuch 68;2012 polnisch
=> Tagebuch 68;2012 russisch
=> Tagebuch 68;2012 chinesisch
=> Tagebuch 68;2012 japanisch
=> Tagebuch 68;2012 arabisch
=> Tagebuch 68;2012 französisch
=> Tagebuch 68;2012 spanisch
=> Tagebuch 68;2012 italienisch
Tagebuch 69; 2012 deutsch
Tagebuch 70;2012 deutsch
Tagebuch 71;2012 deutsch
Tagebuch 72;2012 deutsch
Tagebuch 73;2012 deutsch
Tagebuch 74;2012 deutsch
Tagebuch 75;2012 deutsch
Tagebuch 76;2012 deutsch
Tagebuch 77;2012 deutsch
Tagebuch 78;2012 deutsch
Tagebuch 79;2013 deutsch
Tagebuch 80;2013 deutsch
Tagebuch 81;2013 deutsch
Tagebuch 82;2013 deutsch
Tagebuch 83;2013 deutsch
Tagebuch 84;2013 deutsch
Tagebuch 85;2013 deutsch
Tagebuch 86;2013 deutsch
Tagebuch 87;2013 deutsch
Tagebuch 88;2013 deutsch
Tagebuch 89;2013 deutsch
Tagebuch 90;2013 deutsch
Tagebuch 91;2013 deutsch
Tagebuch 92;2013 deutscch
Tagebuch 93;2013 deutsch
Tagebuch 94;2013 deutsch
Tagebuch 95;2013 deutsch
Tagebuch 96;2013 deutsch
Tagebuch 97;2013 deutsch
Tagebuch 98;2014 deutsch
Tagebuch 99;2014 deutsch
Tagebuch 100;2014 deutsch
Tagebuch 101;2014 deutsch
Tagebuch 102;2014 deutsch
Tagebuch 103;2014 deutsch
Tagebuch 104;2014 deutsch
Tagebuch 105;2014 deutsch
Tagebuch 106;2014 deutsch
Tagebuch 107;2014 deutsch
Tagebuch 108;2014 deutsch
Tagebuch 109;2014 deutsch
Tagebuch 110;2014 deutsch
Tagebuch 111;2014 deutsch
Tagebuch 112;2014 deutsch
Tagebuch 113;22014 deutsch
Tagebuch 114;2014 deutsch
Tagebuch 115;2014 deutsch
Tagebuch 116;2014 deutsch
Tagebuch 117;2014 deutsch
Tagebuch 118;2015 deutsch
Tagebuch 119;2015 deutsch
Tagebuch 120;2015 deutsch
Tagebuch 121;2015 deutsch
Tagebuch 122;2015 deutsch
Tagebuch 123;2015 deutsch
Tagebuch 124;2015 deutsch
Tagebuch 125;2015 deutsch
Tagebuch 126;2015 deutsch
Tagebuch 127;2015 deutsch
Tagebuch 128;2015 deutsch
Tagebuch 129;2015 deutsch
Tagebuch 130;2015 deutsch
Tagebuch 131;2016 deutsch
Tagebuch 132;2016 deutsch
Tagebuch 133;2016 deutsch
Tagebuch 134;2016 deutsch
Tagebuch 135;2016 deutsch
Tagebuch 136; 2016 deutsch
Tagebuch 137;2016 deutsch
Tagebuch 138;2016 deutsch
Tagebuch 139;2016 deutsch
Tagebuch 140;2016 deutsch
Tagebuch 141;2016 deutsch
Tegebuch 142;2016 deutsch
Tagebuch 143;2016 deutsch
Tagebuch 144;2016 deutsch
Tagebuch 145;2016 deutsch
Tagebuch 146; 2016 deutsch
Tagebuch 147;2016 deutsch
Tagebuch 148;2016 deutsch
Tagebuch 149;2016 deutsch
Tagebuch 150;2016 deutsch
Tagebuch 151;2016 deutsch
Tagebuch 152;2016 deutsch
Tegebuch 153;2016 deutsch
Tagebvuch 154;2016 deutsch
Tagebuch 155;2016 deutsch
Tagebuch 156;2016 deutsch
Tagebuch 157;2016 deutsch
Tagebuch 158;2016 deutsch
Tagebuch 159;2016 deutsch
Tagebuch 160;2016 deutsch
Tagebuch 161;2016 deutsch
Tagebuch 162;2016 deutsch
Tagebuch 163;2016 deutsch
Tagebuch 164;2016 deutsch
Tagebuch 165;2016 deutsch
Tagebuch 166;2016 deutsch
Tagebuch 167;2016 deutsch
Tagebuch 168;2016 deutsch
Tagebuch 169;2017 deutsch
Tagebuch 170;2017 deutsch
Tagebuch 171;2017 deutsch
Tagebuch 172;2017 deutsch
Tagebuch 173;2017 deutsch
Tagebuch 174;2017 deutsch
Tagebuch 175 deutsch Kurzform 2017
Tagebuch 175 italeinisch 2017
 

Tagebuch 68;2012 japanisch


日記
68

20ページの20123

我々は、すべての素粒子は、多くの小さな粒子で構成されていることを知っています。しかし、我々は検出することはできません。電子は惑星の大きさであると仮定します。我々は、惑星は原子で構成されていることを知っています。同じことが電子にも適用されます。したがって、電子、電気、原子のほとんど無限の数で構成されています。のように。
我々は我々の宇宙はである次の大きな文脈の概要を取得しないことを知っています。
我々の宇宙は、単一の太陽電池システムであると仮定します。このスペース太陽系
スペース銀河に位置しています。のように。
私が今まで他の場所で説明します。
中に入るとは(最小の粒子)私たちを貫通することができない白いボールです。
外部への(大きいコンテキスト)に白いボールがあり、私たちに到達することはできません。
外側の球は詳細な知識の境界である内側の球の概要と知識の境界である。

Kommentar zu dieser Seite hinzufügen:
Dein Name:
Deine E-Mail-Adresse:
Deine Homepage:
Deine Nachricht:


Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden