Daten mein Tagebuch
Impressum deutsch
Rudis Vorstellung deutsch
Rudi in Rackel
Rudis Gästebuch
Rudis Forum
Rudis Kontakt
Rudis Link zum Chat
Rudis Topliste
Rudis Links
Tagebuch 01;1982-1986 deutsch
Tagebuch 02;1987-1990 deutsch
Tagebuch 03;1992 deutsch
Tagebuch 04;1992 deutsch
Tagebuch 05;1992 deutsch
Tagebuch 06;1992 deutsch
Tagebuch 07;1992 deutsch
Tagebuch 08;1992 deutsch
Tagebuch 09;1992 deutsch
Tagebuch 10;1992 deutsch
Tagebuch 11;1993 deutsch
Tagebuch 12;1993 deutsch
Tagebuch 13;1993 deutsch
Tagebuch 14;1995 deutsch
Tagebuch 15;1996 deutsch
Tagebuch 16;1996 deutsch
Tagebuch 17;1996 deutsch
Tagebuch 18;1996-1997 deutsch
Tagebuch 19;1998 deutsch
Tagebuch 20;1999 deutsch
Tagebuch 21;2000 deutsch
Tagebuch 22;2000-2002 deutsch
Tagebuch 23;2006 deutsch
Tagebuch 24;2007 deutsch
Tagebuch 25;2008 deutsch
Tagebuch 26;2008 deutsch
Tagebuch 27;2008 deutsch
Tagebuch 28;2008 deutsch
Tagebuch 29;2008 deutsch
Tagebuch 30;2008 deutsch
Tagebuch 31;2008 deutsch
Tagebuch 32;2008 deutsch
Tagebuch 33;2009 deutsch
Tagebuch 34;2009 deutsch
Tagebuch 35;2009 deutsch
Tagebuch 36;2009 deutsch
Tagebuch 37;2009 deutsch
Tagebuch 38;2009 deutsch
Tagebuch 39;2009 deutsch
Tagebuch 40;2009 deutsch
Tagebuch 41;2011 deutsch
Tagebuch 42;2011 deutsch
Tagebuch 43;2011 deutsch
Tagebuch 44;2011 deutsch
Tagebuch 45; 2011 deutsch
Tagebuch 46; 2011 deutsch
Tagebuch 47; 2011 deutsch
Tagebuch 48; 2011 deutsch
Tagebuch 49; 2011 deutsch
Tagebuch 50:2011 deutsch
=> Tagebuch 50;2011 englisch
=> Tagebuch 50;2011 tschechisch
=> Tagebuch 50;2011 polnisch
=> Tagebuch 50;2011 russisch
=> Tagebuch 50;2011 chinesisch
=> Tagebuch 50;2011 japanisch
=> Tagebuch 50;2011 arabisch
=> Tagebuch 50;2011 französisch
=> Tagebuch 50;2011 spanisch
=> Tagebuch 50;20111 italienisch
Tagebuch 51;2011 deutsch
Tagebuch 52;2011 deutsch
Tagebuch 53;2011 deutsch
Tagebuch 54;2011 deutsch
Tagebuch 55;2011 deutsch
Tagebuch 56; 2011 deutsch
Tagebuch 57;2011 deutsch
Tagebuch 58;2011 deutsch
Tagebuch 59;2012 deutsch
Tagebuch 60;2012 deutsch
Tagebuch 61;2012 deutsch
Tagebuch 62;2012 deutsch
Tagebuch 63;2012 deutsch
Tagebuch 64;2012 deutsch
Tagebuch 65;2012 deutsch
Tagebuch 65b;2012 deutsch
Tagebuch 66;2012 deutsch
Tagebuch 67;2012 deutsch
Tagebuch 68;2012 deutsch
Tagebuch 69; 2012 deutsch
Tagebuch 70;2012 deutsch
Tagebuch 71;2012 deutsch
Tagebuch 72;2012 deutsch
Tagebuch 73;2012 deutsch
Tagebuch 74;2012 deutsch
Tagebuch 75;2012 deutsch
Tagebuch 76;2012 deutsch
Tagebuch 77;2012 deutsch
Tagebuch 78;2012 deutsch
Tagebuch 79;2013 deutsch
Tagebuch 80;2013 deutsch
Tagebuch 81;2013 deutsch
Tagebuch 82;2013 deutsch
Tagebuch 83;2013 deutsch
Tagebuch 84;2013 deutsch
Tagebuch 85;2013 deutsch
Tagebuch 86;2013 deutsch
Tagebuch 87;2013 deutsch
Tagebuch 88;2013 deutsch
Tagebuch 89;2013 deutsch
Tagebuch 90;2013 deutsch
Tagebuch 91;2013 deutsch
Tagebuch 92;2013 deutscch
Tagebuch 93;2013 deutsch
Tagebuch 94;2013 deutsch
Tagebuch 95;2013 deutsch
Tagebuch 96;2013 deutsch
Tagebuch 97;2013 deutsch
Tagebuch 98;2014 deutsch
Tagebuch 99;2014 deutsch
Tagebuch 100;2014 deutsch
Tagebuch 101;2014 deutsch
Tagebuch 102;2014 deutsch
Tagebuch 103;2014 deutsch
Tagebuch 104;2014 deutsch
Tagebuch 105;2014 deutsch
Tagebuch 106;2014 deutsch
Tagebuch 107;2014 deutsch
Tagebuch 108;2014 deutsch
Tagebuch 109;2014 deutsch
Tagebuch 110;2014 deutsch
Tagebuch 111;2014 deutsch
Tagebuch 112;2014 deutsch
Tagebuch 113;22014 deutsch
Tagebuch 114;2014 deutsch
Tagebuch 115;2014 deutsch
Tagebuch 116;2014 deutsch
Tagebuch 117;2014 deutsch
Tagebuch 118;2015 deutsch
Tagebuch 119;2015 deutsch
Tagebuch 120;2015 deutsch
Tagebuch 121;2015 deutsch
Tagebuch 122;2015 deutsch
Tagebuch 123;2015 deutsch
Tagebuch 124;2015 deutsch
Tagebuch 125;2015 deutsch
Tagebuch 126;2015 deutsch
Tagebuch 127;2015 deutsch
Tagebuch 128;2015 deutsch
Tagebuch 129;2015 deutsch
Tagebuch 130;2015 deutsch
Tagebuch 131;2016 deutsch
Tagebuch 132;2016 deutsch
Tagebuch 133;2016 deutsch
Tagebuch 134;2016 deutsch
Tagebuch 135;2016 deutsch
Tagebuch 136; 2016 deutsch
Tagebuch 137;2016 deutsch
Tagebuch 138;2016 deutsch
Tagebuch 139;2016 deutsch
Tagebuch 140;2016 deutsch
Tagebuch 141;2016 deutsch
Tegebuch 142;2016 deutsch
Tagebuch 143;2016 deutsch
Tagebuch 144;2016 deutsch
Tagebuch 145;2016 deutsch
Tagebuch 146; 2016 deutsch
Tagebuch 147;2016 deutsch
Tagebuch 148;2016 deutsch
Tagebuch 149;2016 deutsch
Tagebuch 150;2016 deutsch
Tagebuch 151;2016 deutsch
Tagebuch 152;2016 deutsch
Tegebuch 153;2016 deutsch
Tagebvuch 154;2016 deutsch
Tagebuch 155;2016 deutsch
Tagebuch 156;2016 deutsch
Tagebuch 157;2016 deutsch
Tagebuch 158;2016 deutsch
Tagebuch 159;2016 deutsch
Tagebuch 160;2016 deutsch
Tagebuch 161;2016 deutsch
Tagebuch 162;2016 deutsch
Tagebuch 163;2016 deutsch
Tagebuch 164;2016 deutsch
Tagebuch 165;2016 deutsch
Tagebuch 166;2016 deutsch
Tagebuch 167;2016 deutsch
Tagebuch 168;2016 deutsch
Tagebuch 169;2017 deutsch
Tagebuch 170;2017 deutsch
Tagebuch 171;2017 deutsch
Tagebuch 172;2017 deutsch
Tagebuch 173;2017 deutsch
Tagebuch 174;2017 deutsch
Tagebuch 175 deutsch Kurzform 2017
Tagebuch 175 italeinisch 2017
 

Tagebuch 50;2011 chinesisch


日記
50
 
14 2011年;5月;
 
我;們;的;世;界;是;有;限;的;,;在;時;間;和;空;間;是;有;限;的;。;在;它;是;有;限;的;生;物;。;
如;果;許;多;世;界;在;時;間;和;空;間;是;有;限;的;限;制;,;他;們;也;成;立;了;一;個;有;限;的;時;間;和;空;間;有;限;。;存;在;於;這;些;有;限;的;生;命;。;
但;是;,;必;須;有;一;個;世;界;,;只;有;一;個;世;界;是;無;限;的;時;間;和;空;間;是;無;限;的;。;在;這;個;有;(;無;限;的;時;間;和;空;間;無;限;);無;限;生;命;。;
在;這;個;無;國;界;的;世;界;是;由;無;邊;的;眾;生;,;對;​​有;限;的;世;界;和;他;們;的;有;限;的;生;物;轉;化;為;現;實;的;想;法;和;付;諸;表;決;。;
而;有;限;的;世;界;是;“控;制;”,;由;來;自;無;國;界;的;世;界;無;邊;眾;生;。;


20 2011年;5月;
 
因;此;,;有;無;邊;的;世;界;。;
存;在;於;這;個;世;界;上;所;有;“可;能;”的;精;髓;。;我;是;一;個;“可;能;”是;是;,;這;裡;沒;有;人;懷;疑;。;所;以;我;也;必;須;存;在;,;“可;能;”在;這;個;無;國;界;的;世;界;正;!;
因;此;,;在;與;復;活;無;限;生;命;無;國;界;的;世;界;。;

同;樣;,;我;是;一;個;潛;在;的;福;祉;。;
但;由;於;在;無;邊;的;世;界;上;所;有;的;眾;生;的;方;式;已;經;,;所;以;我;必;須;已;經;存;在;,;但;我;仍;然;在;這;裡;存;在;,;在;有;限;的;世;界;裡;!;
所;有;誰;曾;經;住;在;有;限;的;世;界;眾;生;,;眾;生;在;有;限;的;世;界;誰;住;,;誰;所;有;眾;生;將;永;遠;生;活;在;有;限;的;世;界;和;眾;生;誰;永;遠;活;在;有;限;的;環;境;中;存;在;的;無;國;界;的;世;界;無;限;的;生;命;。;


21 2011年;5月;
 
如;果;我;在;一;個;無;國;界;的;世;界;相;信;,;那;麼;我;需;要;住;在;這;個;無;國;界;的;世;界;無;限;的;生;命;。;
但;是;,;如;果;我;只;限;於;世;界;和;做;真;的;相;信;宇;宙;有;無;窮;多;的;話;,;我;已;經;住;無;限;多;次;到;之;前;,;我;是;無;限;多;的;世;界;誕;生;了;。;比;任;何;一;個;生;物;。;現;在;,;我;作;為;一;個;生;活;在;一;個;有;限;的;世;界;的;人;。;我;死;後;作;為;一;個;男;人;我;會;在;無;限;多;的;世;界;早;在;“我;”生;活;。;比;任;何;一;個;生;物;。;
所;以;我;總;是;,;無;論;是;在;無;限;多;的;世;界;或;在;無;國;界;的;全;球;限;量;!;
喜;歡;作;為;個;體;生;命;的;無;限;生;命;無;限;。;

Kommentar zu dieser Seite hinzufügen:
Dein Name:
Deine E-Mail-Adresse:
Deine Homepage:
Deine Nachricht:


Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden