Daten mein Tagebuch
Impressum deutsch
Rudis Vorstellung deutsch
Rudi in Rackel
Rudis Gästebuch
Rudis Forum
Rudis Kontakt
Rudis Link zum Chat
Rudis Topliste
Rudis Links
Tagebuch 01;1982-1986 deutsch
Tagebuch 02;1987-1990 deutsch
Tagebuch 03;1992 deutsch
Tagebuch 04;1992 deutsch
Tagebuch 05;1992 deutsch
Tagebuch 06;1992 deutsch
Tagebuch 07;1992 deutsch
Tagebuch 08;1992 deutsch
Tagebuch 09;1992 deutsch
Tagebuch 10;1992 deutsch
Tagebuch 11;1993 deutsch
Tagebuch 12;1993 deutsch
Tagebuch 13;1993 deutsch
Tagebuch 14;1995 deutsch
Tagebuch 15;1996 deutsch
Tagebuch 16;1996 deutsch
Tagebuch 17;1996 deutsch
Tagebuch 18;1996-1997 deutsch
Tagebuch 19;1998 deutsch
Tagebuch 20;1999 deutsch
Tagebuch 21;2000 deutsch
Tagebuch 22;2000-2002 deutsch
Tagebuch 23;2006 deutsch
Tagebuch 24;2007 deutsch
Tagebuch 25;2008 deutsch
Tagebuch 26;2008 deutsch
Tagebuch 27;2008 deutsch
Tagebuch 28;2008 deutsch
Tagebuch 29;2008 deutsch
Tagebuch 30;2008 deutsch
Tagebuch 31;2008 deutsch
Tagebuch 32;2008 deutsch
Tagebuch 33;2009 deutsch
Tagebuch 34;2009 deutsch
Tagebuch 35;2009 deutsch
Tagebuch 36;2009 deutsch
Tagebuch 37;2009 deutsch
Tagebuch 38;2009 deutsch
Tagebuch 39;2009 deutsch
Tagebuch 40;2009 deutsch
Tagebuch 41;2011 deutsch
Tagebuch 42;2011 deutsch
Tagebuch 43;2011 deutsch
Tagebuch 44;2011 deutsch
Tagebuch 45; 2011 deutsch
Tagebuch 46; 2011 deutsch
Tagebuch 47; 2011 deutsch
Tagebuch 48; 2011 deutsch
Tagebuch 49; 2011 deutsch
Tagebuch 50:2011 deutsch
Tagebuch 51;2011 deutsch
Tagebuch 52;2011 deutsch
Tagebuch 53;2011 deutsch
Tagebuch 54;2011 deutsch
Tagebuch 55;2011 deutsch
=> Tagebuch 55; englisch
=> Tagebuch 55;2011 tschechisch
=> Tagebuch 55;2011 polnisch
=> Tagebuch 55;2011 russisch
=> Tagebuch 55;2011 chinesisch
=> Tagebuch 55;2011 japanisch
=> Tagebuch 55;2011 arabisch
=> Tagebuch 55;2011 französisch
=> Tagebuch 55;2011 spanisch
=> Tagebuch 55;2011 italienisch
Tagebuch 56; 2011 deutsch
Tagebuch 57;2011 deutsch
Tagebuch 58;2011 deutsch
Tagebuch 59;2012 deutsch
Tagebuch 60;2012 deutsch
Tagebuch 61;2012 deutsch
Tagebuch 62;2012 deutsch
Tagebuch 63;2012 deutsch
Tagebuch 64;2012 deutsch
Tagebuch 65;2012 deutsch
Tagebuch 65b;2012 deutsch
Tagebuch 66;2012 deutsch
Tagebuch 67;2012 deutsch
Tagebuch 68;2012 deutsch
Tagebuch 69; 2012 deutsch
Tagebuch 70;2012 deutsch
Tagebuch 71;2012 deutsch
Tagebuch 72;2012 deutsch
Tagebuch 73;2012 deutsch
Tagebuch 74;2012 deutsch
Tagebuch 75;2012 deutsch
Tagebuch 76;2012 deutsch
Tagebuch 77;2012 deutsch
Tagebuch 78;2012 deutsch
Tagebuch 79;2013 deutsch
Tagebuch 80;2013 deutsch
Tagebuch 81;2013 deutsch
Tagebuch 82;2013 deutsch
Tagebuch 83;2013 deutsch
Tagebuch 84;2013 deutsch
Tagebuch 85;2013 deutsch
Tagebuch 86;2013 deutsch
Tagebuch 87;2013 deutsch
Tagebuch 88;2013 deutsch
Tagebuch 89;2013 deutsch
Tagebuch 90;2013 deutsch
Tagebuch 91;2013 deutsch
Tagebuch 92;2013 deutscch
Tagebuch 93;2013 deutsch
Tagebuch 94;2013 deutsch
Tagebuch 95;2013 deutsch
Tagebuch 96;2013 deutsch
Tagebuch 97;2013 deutsch
Tagebuch 98;2014 deutsch
Tagebuch 99;2014 deutsch
Tagebuch 100;2014 deutsch
Tagebuch 101;2014 deutsch
Tagebuch 102;2014 deutsch
Tagebuch 103;2014 deutsch
Tagebuch 104;2014 deutsch
Tagebuch 105;2014 deutsch
Tagebuch 106;2014 deutsch
Tagebuch 107;2014 deutsch
Tagebuch 108;2014 deutsch
Tagebuch 109;2014 deutsch
Tagebuch 110;2014 deutsch
Tagebuch 111;2014 deutsch
Tagebuch 112;2014 deutsch
Tagebuch 113;22014 deutsch
Tagebuch 114;2014 deutsch
Tagebuch 115;2014 deutsch
Tagebuch 116;2014 deutsch
Tagebuch 117;2014 deutsch
Tagebuch 118;2015 deutsch
Tagebuch 119;2015 deutsch
Tagebuch 120;2015 deutsch
Tagebuch 121;2015 deutsch
Tagebuch 122;2015 deutsch
Tagebuch 123;2015 deutsch
Tagebuch 124;2015 deutsch
Tagebuch 125;2015 deutsch
Tagebuch 126;2015 deutsch
Tagebuch 127;2015 deutsch
Tagebuch 128;2015 deutsch
Tagebuch 129;2015 deutsch
Tagebuch 130;2015 deutsch
Tagebuch 131;2016 deutsch
Tagebuch 132;2016 deutsch
Tagebuch 133;2016 deutsch
Tagebuch 134;2016 deutsch
Tagebuch 135;2016 deutsch
Tagebuch 136; 2016 deutsch
Tagebuch 137;2016 deutsch
Tagebuch 138;2016 deutsch
Tagebuch 139;2016 deutsch
Tagebuch 140;2016 deutsch
Tagebuch 141;2016 deutsch
Tegebuch 142;2016 deutsch
Tagebuch 143;2016 deutsch
Tagebuch 144;2016 deutsch
Tagebuch 145;2016 deutsch
Tagebuch 146; 2016 deutsch
Tagebuch 147;2016 deutsch
Tagebuch 148;2016 deutsch
Tagebuch 149;2016 deutsch
Tagebuch 150;2016 deutsch
Tagebuch 151;2016 deutsch
Tagebuch 152;2016 deutsch
Tegebuch 153;2016 deutsch
Tagebvuch 154;2016 deutsch
Tagebuch 155;2016 deutsch
Tagebuch 156;2016 deutsch
Tagebuch 157;2016 deutsch
Tagebuch 158;2016 deutsch
Tagebuch 159;2016 deutsch
Tagebuch 160;2016 deutsch
Tagebuch 161;2016 deutsch
Tagebuch 162;2016 deutsch
Tagebuch 163;2016 deutsch
Tagebuch 164;2016 deutsch
Tagebuch 165;2016 deutsch
Tagebuch 166;2016 deutsch
Tagebuch 167;2016 deutsch
Tagebuch 168;2016 deutsch
Tagebuch 169;2017 deutsch
Tagebuch 170;2017 deutsch
Tagebuch 171;2017 deutsch
Tagebuch 172;2017 deutsch
Tagebuch 173;2017 deutsch
Tagebuch 174;2017 deutsch
Tagebuch 175 deutsch Kurzform 2017
Tagebuch 175 italeinisch 2017
 

Tagebuch 55;2011 chinesisch

日記 55

在;01 2011年;11月;
 
有;許;多;限;制;無;限;的;世;界;,;並;有;一;個;無;限;的;世;界;。;
在;一;個;無;國;界;的;世;界;,;把;有;限;的;無;限;世;界;的;創;建;。;
有;限;的;無;限;世;界;中;的;無;國;界;的;世;界;心;中;只;有;存;在;。;在;對;無;國;界;的;世;界;無;限;性;的;精;神;。;
每;個;無;國;界;的;世;界;無;限;的;性;質;已;經;建;立;了;自;己;有;限;的;世;界;。;
有;多;少;用;戶;在;創;建;自;己;的;有;限;無;邊;的;互;聯;網;世;界;。;
互;聯;網;是;一;個;無;國;界;的;世;界;。;
每;個;用;戶;可;以;建;立;自;己;有;限;的;世;界;本;身;(;網;頁;,;例;如;);。;
宇;宙;是;無;限;的;世;界;。;
每;個;無;國;界;的;世;界;無;限;宇;宙;中;的;用;戶;可;以;創;建;一;個;有;限;的;世;界;。;
宇;宙;是;喜;歡;上;網;。;
沒;有;國;界;的;世;界;創;造;了;宇;宙;。;
宇;宙;是;無;限;的;世;界;,;其;中;包;括;許;多;有;限;虛;幻;世;界;。;
互;聯;網;是;一;個;無;國;界;的;世;界;,;其;中;包;括;許;多;有;限;虛;幻;世;界;。;
宇;宙;創;造;的;無;國;界;的;世;界;。;
互;聯;網;是;由;一;個;有;限;的;宇;宙;世;界;。;
宇;宙;是;無;限;的;世;界;,;其;中;包;括;許;多;有;限;的;虛;幻;世;界;(;宇;宙;,;世;界;,;太;陽;系;等;);。;
互;聯;網;是;一;個;無;國;界;的;世;界;,;它;由;許;多;有;限;(;主;頁;,;論;壇;,;聊;天;等;);,;虛;幻;的;世;界;組;成;。;
宇;宙;和;互;聯;網;是;無;限;的;創;造;系;統;(;售;票;系;統;);。;
雙;方;按;照;一;定;的;規;律;運;作;。;
宇;宙;只;存;在;於;“屏;幕;”的;創;造;者;。;
互;聯;網;只;存;在;於;“屏;幕;”的;創;造;者;。;
宇;宙;世;界;僅;存;的;“屏;”的;創;造;者;。;
世;界;上;只;存;在;於;互;聯;網;的;“屏;”的;創;造;者;。;
從;宇;宙;中;有;許;多;“畫;面;”。;
從;互;聯;網;上;有;很;多;“屏;幕;”。;
但;在;每;一;個;“畫;面;”,;您;可;以;到;達;所;有;的;世;界;。;
每;個;“用;戶;”有;他;“最;喜;歡;的;世;界;。;”
每;一;個;“用;戶;”可;以;建;立;自;己;的;“世;界;”。;
“用;戶;”無;國;界;“的;世;界;。;”
“網;友;”有;限;的;“世;界;”。;
在;無;國;界;的;世;界;用;戶;創;造;了;宇;宙;。;
用;戶;創;造;了;一;個;有;限;的;世;界;,;互;聯;網;。;
每;創;造;的;世;界;又;是;世;界;的;一;部;分;的;。;
下;部;由;世;界;部;分;世;界;。;
的;世;界;,;等;下;部;
到;最;小;的;細;節;。;
1位;是;在;互;聯;網;上;最;小;的;細;節;。;
什;麼;是;宇;宙;的;最;小;的;一;部;分;?;即;使;是;位;?;
互;聯;網;僅;由;位;的;。;
宇;宙;只;包;含;位;的;。;
之;間;有;什;麼;“原;始;世;界;”的;區;別;?;
由;於;它;自;身;的;本;質;最;小;的;一;部;分;
用;戶;是;一;個;不;可;分;割;的;整;體;,;這;消;耗;了;位;的;虛;幻;世;界;。;
每;個;用;戶;(;創;造;者;);是;一;個;不;可;分;割;的;整;體;。;
我;在;我;的;存;在;在;宇;宙;中;的;小;世;界;。;
我;的;“造;物;主;”,;“用;戶;”,;是;看;在;他;的;“屏;幕;”我;。;
我;的;“世;界;”是;他;的;“創;造;”。;
我;是;他;的;“生;物;”。;
我;堅;持;只;是;其;中;的;一;點;。;
我;的;創;造;者;,;是;一;個;不;可;分;割;的;整;體;。;
 
 
 

Kommentar zu dieser Seite hinzufügen:
Dein Name:
Deine E-Mail-Adresse:
Deine Homepage:
Deine Nachricht:


=> Willst du auch eine kostenlose Homepage? Dann klicke hier! <=